Kinderfysiotherapie Beek

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt er een onderzoek plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt het kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden om het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Ouders/verzorgers, consultatie-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke taak. Via de huisarts of kinderarts wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut.

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door een arts en de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

Meer informatie vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

Margriet Brands - Voncken is de kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Vonken. 

Meer informatie?